عضو پذیری: انجمن خدمات مهندسی صنعتی استان ، از کلیه شرکتهای فعال در زمینه ارائه خدمات مهندسی صنعتی دارای جواز یا پروانه تاسیس

خدمات مهندسی از وزارت صنایع عضو می پذیرد.

اگر چنانچه شرکت شما دارای شرایط عضویت در انجمن خدمات مهندسی و صنعتی آذربایجانشرقی می باشد ، می توانید با دانلود فرم زیر و تکمیل

اطلاعات و در نهایت با تماس با دفترانجمن [دسترسی به اطلاعات تماس ] نسبت به عضویت اقدام فرماید

در فایل پیوست شده تمامی اطلاعات مورد نیاز برای عضویت از جمله : مدراک و شرایط مورد نیاز،حق عضویت سالیانه ، فرم های ثبت نام و … موجود

می باشد.

 

                                                                                  فرم های عضویت در انجمن