گفتگو جناب آقای مهندس بلورانی رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور پولاد با ماهنامه پردازش در مورخ ۹۸/۱۱/۲۶

 

                                                        ARDAZESH-981213